Over de Floriade:
#Over de Floriade

Intro
Wat kan groen voor jou en de wereld doen? Die vraag wordt beantwoord door de Floriade Almere 2022! Tijdens een half jaar durende Wereld Expo wandel je een gebied binnen waar je gezonder weer uitkomt. Je ervaart, leert en bouwt zelf mee aan een de groenste en meest innovatieve stadswijk van Nederland in wording. Dit spreekt internationaal tot de verbeelding, omdat de hele wereld wil weten hoe wij met elkaar zo groen en gezond mogelijk kunnen leven op deze planeet. Centraal staat de impact van bloemen en planten, gezonde voeding, groene innovaties en vernieuwende architectuur op jouw leven in de stad. 

Organisatie en doelstellingen
De  organiseert in samenwerking met de Floriade B.V., de provincie Flevoland, de Nederlandse tuinbouw en andere partners de Floriade Almere 2022. Deze zevende editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling staat in het teken van , en gaat over de urgente vraagstukken die samenhangen met de mondiale verstedelijking, zoals voedselvoorziening, klimaatverandering en energiewinning. De Floriade is een ‘living lab’; een proeftuin voor onderzoek naar de innovatieve systemen op het gebied van reststromen, waterzuivering, water, mobiliteit, maar bovenal voedselproductie. De Floriade van 2022, in het hart van Almere, combineert het beste van twee werelden. Enerzijds de vernieuwingsdrang in de Nederlandse tuinbouwsector op het gebied van voedselproductie, duurzaamheid en gezondheid. Anderzijds het streven van Almere om een‘groene’ stad te zijn: aangenaam, gezond en zelfvoorzienend.

Anders dan eerdere edities 
De komende Floriade zal in vele opzichten anders worden dan de eerdere edities. Omdat de Floriade 2022 uiteindelijk een stadwijk wordt, zal veel vastgoed en terreintechniek al aangelegd zijn wanneer de ontwikkeling van die wijk begint. Dit voorkomt onnodige kosten. Tevens zal er geen sprake zijn van een afgebakend terrein en een afgebakende periode, maar zal er in de aanloop - de Making Of - al veel bewerkstelligd en georganiseerd worden op het gebied van Growing Green Cities. Bezoekers, zowel uit Almere als daarbuiten, weten de Floriade dan al te vinden als internationaal platform voor vergroening en innovaties. 

Blijf op de hoogte
Als bewoner van Almere en Flevoland wil je graag weten welke impact de Floriade heeft op jou en de stad. Als bezoeker van buiten Almere wil je weten hoe de Floriade zich ontwikkelt en wanneer je alvast kunt komen kijken tijdens evenementen. Wat is er te doen, hoe vergroenen we met elkaar, wat merk ik van de werkzaamheden en hoe ontwikkelt die wijk zich op den duur? Op deze website wordt je op de hoogte gehouden, uitgenodigd om mee te doen en volg je de pioniers van nu die alvast stappen zetten op de groene weg. 

Op dit moment is de Floriade BV in gesprek met het creatieve bureau dat het Expoterrein gaat inrichten. Op deze site zullen we je op de hoogte houden van de World Expo en wat jij en internationale bezoekers daar kunnen verwachten.

De Floriade B.V. -  gevestigd op het toekomstige Floriadeterrein - is hoofdverantwoordelijk voor de organisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 en deze website. 

Rijkswaterstaat is eind 2016 gestart met de eerste werkzaamheden op en rond het Floriadeterrein. Informatie hierover vindt u op:  https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl

English? 
The World Expo Floriade Amsterdam Almere will open it’s doors in the spring of 2022. In this summery you can find information about this world horticultural exhibition. Nederlands? Scroll dan even naar beneden. 

Floriade 2022 

What can green thinking do for you and for the world? Floriade Almere 2022 aims to answer that question! For six months during the World Expo the impact flowers and plants, healthy food, green innovations and groundbreaking architecture will be central to your life in the city. You will learn, experience and contribute to what is destined to be the greenest and most innovative city in the Netherlands. The impact will be international, as the whole planet wants to understand how we can live together in the greenest, healthiest way. The impact of flowers and plants, healthy food, green innovations and groundbreaking architecture will be central to your life in the city. 

Organisation and Objectives 

Floriade Almere 2022 will be organised by Almere Local Authority in collaboration with Floriade B.V., the Province of Flevoland, the Dutch horticultural sector and other partners. The theme of this seventh international horticultural exhibition is "Growing Green Cities", and will involve an exploration of the pressing questions associated with global urbanisation, such as energy and food supplies and climate change. The Floriade will be a living laboratory, a test bed for research into innovative systems in the area of residual waste streams, water purification and mobility and most particularly food production. Floriade 2022, held in the heart of Almere, will combine the best of two worlds. On the one hand we have the drive for innovation in the horticultural sector in the Netherlands in the areas of food production, health and sustainability, and on the other hand the desire of Almere to be a "green" city: pleasant, healthy and self-sufficient. 

Not like previous years 

This next Floriade will differ in many ways from previous years. Since Floriade 2022 will ultimately come to form a district of the city many of the structures and much of the infrastructure will already be in place when a start is made on the development work, so avoiding unnecessary expense. This development will not be restricted to a defined zone or a defined period, and much will already have been organised and realised under the heading of Growing Green Cities during the run-up to the exhibition proper. Visitors from Almere and further afield will therefore already be aware of the position of the Floriade as an international platform for green initiatives and innovation. 

Keep up with Developments 

Residents of Almere and Flevoland will want to know about the impact of Floriade for themselves and for the city, while visitors from further afield will want to follow the development of the event and to find details of the timing of the various events. What is going on, how can we work together on greening projects, what will I see of the developments and how will the area develop in the longer term? The Floriade website will keep you informed, invite you to take part and allow you to follow the trailblazers as they take their first steps along the green path. Will you come along with them? 

Floriade BV are currently in talks with the creative agency who will be laying out the exhibition site. There will be information on site about the World Expo and what you and visitors from around the world can expect to see there.

Contact?
036 - 8200303
contact@floriade.nl